artikel 1: algemeen

a. deze algemene voorwaarden maken deel uit voor alle overeenkomsten die gemaakt zijn tussen de wederpartij en polisch exclusive.
b. deze voowaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen de wederpartijnen de ondernemer in dit geval polisch exclusive. 

artikel 2: betalingen

 1. Betaling dient te geschieden op de daartoe door pe aangewezen wijze. de volledioge betaling dient te zijn voldaan voordat pe het voertuig weer ter beschikking stelt aan de wederpartij.
 2. indien tijdige betaling achterwegen blijft treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswegen in. vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigt van 5% per maand. waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand word aangemerkt. Het algemene betalingstermijn bij pe bedraagt 30 dagen. 
 3. alle redelijke kosten zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan pe verschuldige bedragen komen voor rekening van de wederpartij. 

artikel 3: offertes en totstandkoming van de overeenkomst.

 1. aan een offerte van pe die een kennelijke fout of vergissing bevat, als mede aan een offerte van pe die gebasseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontleden. 
 2. iedere overeenkomst komt to stand op het moment dat de wederpartij een offerte of ander soort document van pe heeft geaccepteerd. dit geldt ook voor mondelingen overeenkomsten. 
 3. bij annulering van een overeenkomst binnen 7 dagen van uitvoering van werkzaamheden dient de wederpartij 20% van de afgesproken prijs te betalen. 
 4. bij akkoord gaan van de offerte of andere gedigitaliseerde documenten dient de wederpartij uiterlijk 3 dagen van te voren 20% ex-BTW aan te betalen aan pe. tevens bij annulering of het niet nakomen van de besproken afspraken omtrent het afleveren van het voertuig word de 20% aanbetaling ingehouden als schade vergoeding. 
 5. alle offertes of andere gedigitaliseerde documenten/ prijsafspraken zijn 1 maand na versturen geldig. 

artikel 4: aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. de werkzaamheden hebben geen betrekking op de technische onderdelen van voertuigen. na afronding van de werkzaamheden onstane of ondekte technische gebreken van het voertuig, kunnen dan ook niet meer aan pe worden toegerekend. ter zake technische gebreken van voertuigen aanvaart pe dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 
 2. in het kader van lederreparatie/ stofferingreparatie is pe nimmer aansprakelijk voor schade aan leder/ stof/ elektronische bedieningen.
 3. pe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist verstrekte informatie vanaf de wederpartij. 
 4. pe heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij waarvoor pe ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. de wederpartij dient pe hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van pe ter zake vervalt. 
 5. pe is nimmer aansprakelijk voor lakdefecten aan of op overgespoten delen van het voertuig tijdens of na uitgevoerde werkzaamheden. 
 6. pe is nimmer aan sprakelijk voor lakschade door schuren dit is altijd verantwoordelijkheid van de wederpartij. 
 7. pe is nimmer aansprakelijk voor voertuigen die na openingstijden verblijven in het pand. denk aan diefstal, brand, inslagschade, waterschade, verlies van persoonlijke eigendomme en vandalisme. 
 8. bij aankomst van het voertuig worden alles schades opgenomen door beide partijen, na afloop word dit wederom opgenomen. 
 9. na alle uitgevoerde werkzaamheden lopen beide partijen het voertuig na op afwerking en schades. 
 10. na het verlaten van pe is de wederpartij akkoord gegaan met de uitgevoerde werkzaamheden en kan pe niet meer aansprakelijk gesteld worden voor niet correct uitgevoerde werkzaamheden of defectie aan het voertuig. 

artikel 5: overmacht

 1. bij overmacht worden alle overeenkomsten met de wederpartij uitgesteld.
 2.